Ajuntament de Vilablareix

CURS PLATAFORMES ELEVADORES

(4 hores pràctica i 4 hores teòrica)

És una formació dirigida a aaturats i treballadors de Vilablareix, que per la seva activitat professional utilitzen Plataformes Elevadores Mòbils de personal, pel desenvolupament de les tasquen en altura. Aquesta formació els hi permet obtenir els coneixements necessaris per poder dur a terme la activitat d’una forma segura i eficaç. En aquest curs es volen assolir els següents objectius:

  • Seguir els continguts i criteris de la formació establerts en la norma UNE 58923:2014.
  • Adquirir els coneixements que necessita l’operari de la maquina per efectuar correctament el seu treball de forma segura, garantint tant la seva integritat física com la de la resta de treballadors, així com la dels equips i instal·lacions de la empresa.
  • Potenciar una cultura de seguretat en els treballadors. Ensenyar comportaments segurs del operari, el manteniment dels equips en bon estat i professionalitzar la utilització de la maquinaria i eines.
  • Formar els operaris sobre els riscos que comporta la utilització de maquinària i elements elevadors així com les mesures preventives a tenir en compte per evitar accidents laborals.
  • Posar en pràctiques les tècniques de conducció i utilització segures dels equips de treball.

Formador: HUNE, empresa formadora.

LLOC DE REALITZACIÓ                                                  INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Viver d’empreses el Rusc                                           Per telèfon, al 972 49 56 55

Av. Lluis Companys, 57-59                                Per e-mail, a promoeco@vilablareix.cat

17180 Vilablareix                                                            PLACES LIMITADES (segons ordre d’inscripció

 

Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran de presentar el DARDO.

El Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilablareix no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei sense la presentació de la documentació requerida.