NORMES D’INSCRIPCIÓ
- L’inscripció s’efectua en les oficines de l’Ajuntament de Vilablareix en horari d’atenció al públic, o bé adjuntar la fitxa i els altre documents requerits a una instància generia per la Seu-e
- Poden ser socis de la ludoteca els nens/nenes que estàn cursant a lescola des de P3 fins a 6è de primària.
- Per inscriure’s cal omplir:

- Poden ser usuaris esporàdics pagant una quantitat diària o mensual i omplint un full d’inscripció amb la corresponent autorització signada per la persona legal responsable del menor.

 
- Adjuntar la següent documentació els usuaris fixes i esporàdics:
  • Fotos de carnet de l’infant.
  • Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o altre document acreditatiu del dret a la presentació a la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada.
 
- La inscripció quedarà formalitzada quan es pagui la quota i es presentin tots els documents sol·licitats.
- Cada soci tindrà un carnet de la ludoteca.
- En cas de baixa del servei es comunicarà per escrit a les oficines de l’Ajuntament, el qual farà arribar la sol·licitud a les ludotecàries.
- Totes les dades personals facilitades pels interessats per a la tramitació de la inscripció de cada infant, seran tractades en conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
- La renovació de la matrícula es farà al setembre.
- Dies d'inscripció: a partir de finals d'agost a les oficines municipals.
- Us podeu descarregar la inscripció en la pàgina web de l'Ajuntament 
 

Preus especials per a empadronats i residents a Vilablareix (informeu-vos a les oficines municipals)

HORARIS
- L’horari de la ludoteca és de dilluns a divendres de les 16:30 a les 20:30h.
- Per vacances escolars l’horari passa als matins de 9h a 13h: