Hisenda

Més informació:

El pressupost municipal és l’eina d’actuació política on queden reflectides totes les intencions d’un equip de govern pel que fa a les seves intervencions en qualsevol àmbit de la vida municipal. Així doncs, és en el pressupost on es veu les partides que es destinen a inversions i quines són aquestes, els diners que es volen destinar a projectes de caire social, a cooperació amb els més desafavorits o amb el desnevolupament dels pobles més pobres, a accions pels joves i les joves del poble, al foment de l’esport, etc. En aquest racó de la nostra web hi trobareu, doncs, el detall del “vostre” pressupost municipal.

Com bé sabeu, no és l’Ajuntament qui decideix l’import que hem de pagar tots/es els/les veïns/es d’un impost determinat sinó que són altres administracions –el Govern de l’Estat, sobretot- qui ho fan. Així, l’impost sobre béns immobles es basa en uns valors del bé en qüestió que fixa la Gerència Territorial del Cadastre, òrgan que depèn del Ministerio de Economia y Hacienda i des de l’Ajuntament tan sols podem decidir quin tipus s’aplica a una part del rebut. Un cas semblant és el de l’Impost sobre Activitats Econòmiques qué és el Govern de l’Estat el que decideix qui paga i quant paga i l’Ajuntament tan sols decideix quins índexs de situació aplica. No passa això amb les taxes i preus públics que es cobren a les oficines municipals per alguns dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament, que aquests sí que és el govern municipal qui decideix quin és el seu import. La nostra manera d’entendre la política fa que pensem que, sobretot en els serveis de caire social, sigui l’Ajuntament qui assumeixi una part de la despesa i els veïns i veïnes tan sols en paguin una part. En altres taxes com la recollida d’escombraries, en canvi, no passa el mateix ja que intentem repercutir tot el cost en els rebuts que paguem tots els veïns i veïnes de Vilablareix. Així doncs, aquí trobareu tot el que fa referència a les ordenances fiscals que regulen totes aquestes questions en el nostre municipi.

En darrer terme, trobareu també aquí tot el que fa referència a la borsa de treball que tenim dins la borsa de treball comarcal i supracomarcal o al projecte del Xec-Servei que oferim també conjuntament amb el Consell Comarcal del Gironès i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Per acabar, no voldria acomiadar-me sense recordar-vos que per a qualsevol dubte, suggerència, aclariment, etc. no dubteu a adreçar-vos a mi per mitjà del correu electrònic que teniu en aquesta mateixa web o de qualsevol altre mitjà que creieu convenient.

David Mascort i Subiranas
Alcaldia, Hisenda i Promoció econòmica